ATTA环球

产业贡献25%‧ATTA环球拟多元至建筑

ATTA环球(ATTA,7099,主板工业产品组)进军产业领域后,预见新业务将贡献集团净利逾25%,因此拟寻求股东批准多元化业务至产业发展、建筑与产业投资。

ATTA环球加码投资豪宅

ATTA环球透过内部资金加码投资豪宅,总值由600万令吉提高到1000万令吉。